Пещерен клуб и Спелео училище София
Пещерен клуб и Спелео училище София
Българска Федерация по Спелеология
Основно меню
Начало
Клубът
Спелео Училище
Технически описания
Новини
Форум
Галерия
Полезно
Контакти
Кой е тук?
В момента има 27 посетителя в сайта

Устав на ПКСУ София Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Автор: ПКСУ София   
Сряда, 19 Януари 2011г.
УСТАВ ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ПЕЩЕРЕН КЛУБ И СПЕЛЕО УЧИЛИЩЕ - СОФИЯ"
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование и седалище

Чл. 1. Наименованието на организацията е "ПЕЩЕРЕН КЛУБ И СПЕЛЕО УЧИЛИЩЕ - СОФИЯ", което може да се изписва и на латиница.
Чл. 2. Седалището и адреса на управление на организацията е : гр. София, .......

Срок

Чл. 3. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ІІ. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Статут

Чл. 4. /1/ Сдружението е българско юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/2/ Сдружението е организация, създадена да осъществява дейност в частна полза съгласно чл.19-32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/3/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Цели

Чл. 5. /1/ Основни цели на Сдружението са: изучаването, документирането, опазването и рационалното използване на пещерите, пропастите, скалните масиви и другите карстови обекти и местности, както и защита на техните естествени обитатели.

Средства за постигане на целите

Чл.6. Средствата, с които сдружението постига своите цели са:
1. Разработване на програми за популяризиране на карстовите природни забележителности в България и спелеологията като наука и хоби със спортен характер;
2. Подпомагане членовете на сдружението и други заинтересовани лица за повишаването на квалификацията, уменията за боравене с алпийска техника, физическата и техническата подготовка;
3. Участие в съвместни проекти с други организации от страната и чужбина и представянето на чужд опит пред българската общественост;
4. Съдействие за предоставяне на специализирана професионална подкрепа и предоставяне на финансови средства за настоящи и начинаещи пещерняци;
5. Организиране на семинари, курсове, дискусии и други подобни мероприятия за повишаване на нивото на спортната и научна култура в областта на спелеологията, на любителска и професионална основа;
6. Участие в телевизионни и радиопредавания;
7. Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Сдружението има за предмет на дейност - извършването на спортна и научно проучвателна дейност в областта на спелеологията, на любителска и професионална основа; обучение на начинаещи пещерняци, насърчаване и съдействие за повишаването на квалификацията, уменията за боравене с алпийска техника, физическата и техническата подготовка на своите членове; популяризиране на карстовите природни забележителности в България и спелеологията като наука и хоби със спортен характер; формиране в общественото съзнание на потребност от общуване с живата и неживата природа и стремеж към опазването й; спомагане за пълноценния свободен обмен на информация, в своята специфична област в национален и международен план.

ІV. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА

Чл. 8. /1/ Сдружението се издържа от собствено имущество, което се управлява по решение на Управителния съвет и което включва парични средства, недвижими имоти и права върху тях, движимо имущество, ценни книги, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/ Средствата се набират от:
1. Членски внос;
2. Дарения, завещания и други пожертвования;
3. Предоставени средства от международни организации;
4. Приходи от спонсорство;
5. Приходи от управление на имуществото на сдружението;
6. Приходи от стопанската дейност на сдружението;
7. Други приходи, свързани с предмета на дейност.
/3/ Предоставянето на средствата може да бъде извършено безусловно или под условие. Средства, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона или на целите на сдружението не се приемат.
/4/ Лицата, предоставили средства на сдружението могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд, или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване.

Чл.9. За съхраняване и увеличаване на имуществото си сдружението:
1. Прави вложения в банкови депозити и ценни книги;
2. Участва съвместно с други лица и /или образува самостоятелни юридически лица;
3. Придобива недвижими имоти и ограничени вещни права; права върху движими вещи и вземания, като извършва стопанска дейност в рамките на необходимото за осъществяване целите на сдружението.

V. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 10. Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на сдружението са български и чуждестранни физически и юридически лица, които се обединяват за постигане на неговите цели и приемат настоящия устав.

Чл. 11. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за дейността му, да се ползва от имуществото му по реда, установен в устава и закона.

Чл. 12. /1/ Всеки член на Сдружението е длъжен да спазва устава му и да изпълнява и спазва решенията на Общото събрание и Управителния съвет, да участва в неговата дейност, да внася определения членски внос.
/2/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице.
/3/ Упражняването на членските права и задължения може да бъде осъществявано чрез трето лице по изрично писмено пълномощно.

Приемане в членство

Чл. 13. Приемането на нов член на Сдружението става въз основа на писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 14. Учредителите на сдружението се считат за членове с подписването на учредителния протокол.

Чл. 15. /1/ Членството в сдружението се прекратява:
1. С едностранно волеизявление, отправено до Управителния съвет;
2. При смърт или поставяне под пълно запрещение или прекратяване на юридическо лице – член на сдружението;
3. С прекратяването на сдружението като юридическо лице;
4. С изключване. Общото събрание може да изключи член на сдружението за системно нарушаване на принципите и задълженията, установени в настоящия устав, при невнасяне на членския внос за два последователни месеца, при виновно причинени вреди на сдружението, както и поради сериозно нарушаване на общоприетите принципи на поведение и справедливост.
/2/ Когато членственото правоотношение бъде прекратено, същото лице може да кандидатства за членство в сдружението по реда, предвиден за прием на нови членове.
/3/ При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените членски вноски.

VІ. УСТРОЙСТВО

Чл. 16. Сдружението има следните органи:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет

Общо събрание
Състав на Общото събрание

Чл. 17. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове.

Права на Общото събрание

Чл. 18. /1/ Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Приема вътрешни актове на сдружението;
3. Приема и изключва членове на сдружението;
4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
7. Приема бюджета на сдружението;
8. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
9. Взема решение за участие в други организации;
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и освобождава от отговорност членовете им;
11. Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на законите, устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на сдружението.
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за органите на сдружението.

Свикване на Общото събрание

Чл. 19. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет с писмени покани, по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на членовете или натоварено от тях лице.
/2/ Писмената покана трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива то се свиква.

Кворум

Чл. 20. Общото събрание е редовно, ако на него са представени повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл. 21. /1/ Всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание.
/2/ Един член може да представлява не повече от три лица на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

Вземане на решения

Чл. 22. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.
/2/ Решенията по чл. 18, ал. 1, т. 1, 3 и 5 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ Общото събрание взема решения чрез явно гласуване, освен в случаите, когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно.
/4/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
/5/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от ръководещия заседанието и към него се прилага списък на присъстващите.

Управителен съвет
Състав

Чл. 23./1/ Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет, който се състои от петима членове.
/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 години.
/3/ Управителният съвет избира от своя състав председател.
/4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.

Правомощия

Чл. 24. Управителният съвет:
1. Представлява сдружението;
2. Свиква на заседания върховния орган на сдружението и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Управлява и се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване на законите и устава;
4. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението в обща полза;
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
7. Определя адреса на Сдружението;
8. Разпределя правомощията между членовете си;
9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са в правомощията на друг орган.

Представителна власт

Чл. 25. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 26. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на сдружението. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета на членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
/2/ Заседанията на Управителния съвет се свикват чрез писмени покани изпратени до членовете му, най – малко една седмица преди провеждането на заседанието с оповестяване на дневния ред, мястото и датата на провеждането. По изключение уведомяването може да стане и по телефона.
/3/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му.
/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/5/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а решенията по чл.24, т.3 и 4 – с единодушие.
/6/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председател

Чл. 27. Председателят се избира от Управителния съвет за срок от пет години и има следните правомощия:
1.Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителна компетентност на УС и ОС.
2.Организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
3.Свиква и ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.

Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет

Чл. 28. /1/ Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:
1. Важни съображения, свързани с дейността на сдружението, наложат това;
2. Възникнат конкретни законови пречки за участието му в УС; системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав; извършва закононарушения или други действия, с които може да увреди доброто име на сдружението;
/2/ Всеки член на Управителния съвет може да го напусне с писмено изявление до Управителния съвет, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. /1/ Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото събрание;
2. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, когато:
- не е учредено по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
- обявено е в несъстоятелност.
/2/ Решението на съда по т. 2 на предходната алинея се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

VІІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. Ликвидаторът се назначава от съда в случаите на прекратяване по решение на съда.
/3/ Ликвидацията се извършва по реда на Търговския закон.
/4/ Ликвидаторът е длъжен, по възможност, да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.
/5/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата, посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
/6/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на Съда на сдружение, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел, като задължително целта на сдружението следва да е за съдействие за ускоряване на интеграцията на Република България в европейските структури.
/7/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предоставя на Общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение общественополезна дейност.

ІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 31. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Чл. 33. „ПЕЩЕРЕН КЛУБ И СПЕЛЕО УЧИЛИЩЕ - СОФИЯ" има свой печат , емблема, значка и почетни звания. Изключителните права по символиките принадлежат на „ПЕЩЕРЕН КЛУБ И СПЕЛЕО УЧИЛИЩЕ - СОФИЯ". Използването на символиките от трети лица е възможно само на договорни начала.

Чл. 34. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

Този устав е приет на Общото събрание на сдружението, проведено в гр.София на 20.10.2010г.

 
Къде ще ходим
Календар на републикански, клубни и други прояви...
Последни албуми в галерията
Партньори

outsider_logo

Алпи

Стената

Go!Outdoor

Булинс


 

© 2024 Пещерен клуб и Спелео училище София
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.