Пещерен клуб и Спелео училище София
Пещерен клуб и Спелео училище София
Българска Федерация по Спелеология
Основно меню
Начало
Клубът
Спелео Училище
Технически описания
Новини
Форум
Галерия
Полезно
Контакти
Кой е тук?
В момента има 36 посетителя в сайта

АБВ - ВЪЗЛИ И УПОТРЕБАТА ИМ Печат
Оценка на читателите: / 13
Слаба статияОтлична статия 
Автор: ПКСУ София   
Вторник, 22 Май 2007г.
5. ВЪЗЛИ И УПОТРЕБАТА ИМ В ТЕХНИКАТА НА ЕДИНИЧНОТО ВЪЖЕ

В техниката на единичното въже намират приложение само възли, които отговарят на следните изисквания:

- да имат голяма якост на опън;

- да бъдат устойчиви, т. е. при натоварване да не се саморазвързват или преместват спрямо дължината на въжето;

- да съответствуват максимално на целите, за които се използуват;

- лесно и бързо да се развързват независимо от диаметъра и състоянието на въжето - твърдо, меко, кално, мокро и пр.;

- безпогрешното им връзване да се усвоява лесно и недвусмислено.

5.1. ВЪЗЛИ ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТО КЪМ ОТВАРЯЩИ СЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТВОРЕНИ ОПОРИ (КАРАБИНЕРИ, СКАЛНИ ИЗДАТЪЦИ И ДР.)

Осморка.Той е най-често употребяваният възел за привързване към закрепванията на въжета с Ф 10 и 11 мм. Якостта му на опън е до 55%*. За предпочитане е краят, който ще се натоварва, да минава от горната страна на възела (фиг. 32 а). По този начин якостта му нараства с около 10 %. Преди да бъде затегнат, витките трябва да се подредят успоредно една на друга, а не да се застъпват кръстосано. Неправилното им подреждане намалява издръжливостта на възела.

* Якостта на възлите се определя спрямо обявената якост на опън за съответното въже. При изпитания на възли за привързване и в двата края на образците се прави по един клуп с възела, който ще се изпитва. Ако изпитваният възел е за свързване на въжета, той се връзва между клуповете на две парчета въже, направени с възли, по-издръжливи от изпитвания.

Фиг. 32

Фиг. 32.

а - възел осморка; б - възел девятка

Фиг. 33

Фиг. 33.
а - единичен булин; б - двоен булинДевятка (фиг. 32 б). Въведен е отскоро в практиката. Това е възелът с най-кратка история, но с тенденция за все по-широко приложение в техниката на единичното въже. Най-ценното му качество е, че от всички използувани досега възли има най-голяма якост - до 70-74 %. Това спомага за увеличаване на практическата якост на опън на въжето. Използуването му е особено целесъобразно за въжета с Ф 9 мм, чиято якост по начало е с по-ниски стойности от тази на въжетата с Ф 10 и 11 мм.

Единичен и двоен булин (фиг. 33). Якостта и на двата възела е почти еднаква - до 52-53 %. След завързването на единичния булин със свободния край задължително се прави контролен възел.
Фиг. 34
Фиг. 34. Възел пеперуда


Пеперуда (фиг. 34). Особено подходящ възел за привързване на въжето към основни и междинни закрепвания в отвеси, които не се дезекипират след всяко проникване, и въжето се оставя за по-дълъг период. При екипирането на такива отвеси в клуповете се поставят кауши за предпазване на въжето от постоянното му сплескване на едно и също място около малкия радиус на карабинерите и от протриване на обвивката. Възелът пеперуда дава възможност за най-лесно и точно регулиране и затягане на клуповете, които се правят много къси, за да не изпаднат каушите. Якостта му е до 51 %. Подходящ е и за привързване на въжето към междинните закрепвания на хоризонтални парапети, както и за направа на закрепвания под формата на У.

Съдържание

5.2. ВЪЗЛИ ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТО КЪМ НЕОТВАРЯЩИ СЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАТВОРЕНИ ОПОРИ (ТАВАННИ ПЛАНКИ, СКАЛНИ ХАЛКИ, СТВОЛОВЕ НА ДЪРВЕТА И ДР.)

Осморка.
Връзва се чрез промушване на въжето паралелно на предварително направена осморкана единичното въже на известно разстояние от края му (фиг. 35 а). При промушването се следи витките да са успоредни една на друга.
Фиг. 35
Фиг.
35.

  • а - възел осморка; б - единичен булин със сдвоено въже; в - двоен булин

Единичен и двоен булин.Единичният булин (фиг. 33 а) най-често се използува за привързване на въжето към скални халки, дървета и др. в началото на пропаст или отвес. При липса на повече клинове, въжени или стоманени примки може да се използува и за направа на междинно закрепване към скална халка чрез сдвояване на въжето (фиг. 35 б).Поради опасност от протриване това е оправдано само в случай, че е наложително да се окаже помощ или други неотложни действия.
С двоен булин въжето може да се фиксира към таванни планки, когато не се използува карабинер (фиг. 35 в).

Съдържание

5.3. ВЪЗЛИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТА И ПРИМКИ

Двоен тъкачески (фиг. 36 а).Използува се за свързване на въжета както с еднаква, така и с различна дебелина и за свързване на въжени примки. Има най-голяма якост - до 56 % - от всички възли, които се използуват за свързване на въжета.
Фиг. 36
Фиг. 36.

а - двоен тъкачески възел; б - насрещна осморка; в - насрещен водачески възел, г - лентов възел


Насрещна осморка (фиг. 36 б).Използува се за свързване на въжета само с еднаква дебелинаи за въжени примки. Якостта на насрещната осздорка е до 47 %.

Насрещен водачески. Лентов възел(фиг. 36 в, г).Използува се за свързване на примки от въже с Ф 9 и над 9 мм и на примки от ленти.Примки от ленти се свързват само с този възел,затова носи и названието лентов.

5.4. ВЪЗЛИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Самозатягащи се възли.Използуват се обикновено при аварийни ситуации, ако някой от самохватите се повреди, загуби или не може да зацепва на кално въже. Якостта им е близка до обявената якост на опън на въжето, от което са направени, тъй като подобно на примка въжето работи двойно (вж. и 6.1.).Това позволява с достатъчна сигурност да се използуват шнурове с Ф 5 и 6 мм.

От познатите повече от 18 вида самозатягащи се възли подходящи за използуване в техниката на единичното въже са само четири: класическият самозатягащ се възел "Прусик", кръстосаният самозатягащ се възел, неговата разновидност с карабинер арб и възелът с карабинер "Бахман" (фиг. 37). При необходимост намотките на всеки от тях може да се увеличат.

Фиг. 37 а,б

Фиг. 37 в,г
Фиг. 37.Самозатягащи се възли:

а - "Прусик", б - кръстосан, в - арб, г - "Бахман"


Амортизиращи възли.Връзват се на въжето, съединяващо основните с допълнителните закрепвания при дублирането им, и се използуват в случаите, при които, ако основното закрепване се разруши, динамичното натоварване на допълнителното е неизбежно. Употребата им е особено необходима при работа с въжета с Ф 9 мм, както и с по-дебели, но с явни външни признаци за износване. Амортизиращи възли са пеперуда(фиг. 34) и водачески (фиг. 38).

Фиг. 38
Фиг. 38.
Водачески възел

Фиг. 39Фиг. 39 Спирачен възел

Фиг. 40
Фиг. 40. Възел реми

Фиг. 41

Фиг. 41. Възел "Маринер"

Възли за импровизирани установки при транспорт на багаж и спасителни работи:

- спирачен възел(фиг. 39). Чрез триенето, което става във витките му, се регулира движението на натоварено въже при спускане. Използува се при спускане по отвеси на пострадал или на тежък багаж.

- възел реми (фиг. 40). Чрез поставяне на втори карабинер във витките на спирачния възел той се превръща в автоблокиращ възел реми. При липса на достатъчно самохвати може да ги замести при направата на блокираща ролка за извличане на багаж или на пострадал. С махането на втория карабинер възелът отново се превръща в спирачен.

- възел "Маринер"(фиг. 41). Използува се за направа на отклоняващо закрепване с примка и ролка при извличане на пострадал или на тежък багаж. Възелът "Маринер" дава възможност при нужда примката да бъде развързана и свалена, докато въжето, което тя отклонява, е натоварено.

Съдържание

5.5. ПОМОЩНИ ВЪЗЛИ

Стреме (фиг. 42а).Има ограничено приложение в техниката на единичното въже. Използува се при направа на педал за свързването му с карабинера на водещия самохват (фиг. 47), както и ако се наложи да се направи допълнително междинно закрепване на вече екипиран отвес, за което въжето не достига по дължина за "корем" с възел девятка или осморка.

Фиг. 42
Фиг. 42.
Помощни възли:

а - стреме; б - котвена примка

Котвена примка (фиг. 42 б).Използува се за привързване на клуп, направен с осморка или девятка, към таванни планки и на примки към отклоняващи закрепвания, когато не се налага поставянето на карабинер. Да се запомни:

- при направата на клупове в края на въжето, както и при свързването на две въжета или въжени примки независимо от вида на използувания възел дължината на оставащите от въжето свободни краища не трябва да бъде по-малка от 5 см;

- единичният булин независимо дали е направен с единично или сдвоено въже задължително се осигурява с допълнителен контролен възел;

- за направа на самозатягащи се възли се използуват по-тънки въжета от това, около което се правят.

 
Къде ще ходим
Календар на републикански, клубни и други прояви...
Последни албуми в галерията
Партньори

outsider_logo

Алпи

Стената

Go!Outdoor

Булинс


 

© 2024 Пещерен клуб и Спелео училище София
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.